Azərbaycan Kapoeyra Federasiyası ictimai birliyinin

“ Etika qaydaları ”


AKF 2023MADDƏ 1. TƏTBİQ DAİRƏSİ

İdmançılar və onların ətrafında olan şəxslər, rəsmi şəxslər (hakimlər, məşqçilər, tibbi heyət və s.), Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyatdan keçmiş Kapoeyra İdman Klubları / Cəmiyyətləri / Təşkilatlarının kapoeyra üzrə bölmələri gündəlik iş fəaliyyəti zamanı, həmçinin AKF-nin rəsmi yarışları / tədbirləri və ya tanıdığı yarışlar və tədbirlər zamanı Yerli Təşkilat Komitəsinin üzvləri, AKF-nin tərəfdaşları, könüllülər və əmək və ya xidmət müqaviləsi ilə və yaxud könüllülük əsasında AKF-nin fəaliyyətinə cəlb olunmuş hər bir şəxs (bundan sonra

“İştirakçı” adlanacaq) AKF-nin hazırki Etika Qaydalarında müəyyən olunmuş bütün davranış qaydaları və prinsiplərə riayət etməlidirlər.


MADDƏ 2. MƏQSƏD

Hazırki Qaydalar bütün iştirakçılar üçün məcburi olan AKF mühitində gündəlik fəaliyyət və yarış zamanı minimum davranış standartları və prinsiplərini, peşəkar davranış qaydaları və münasibətlərini əks etdirir.

Hazırki Qaydaların əsas məqsədi mümkün davranış risklərini minimuma endirmək, AKF daxilində sağlam mühit yaratmaq və bütün iştirakçıların təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

MADDƏ 3. DAVRANIŞ QAYDALARI

Davranış qaydalarına bütün “İştirakçılardan” gözlənilən davranış və rəftar standartları daxildir. Bu davranış qaydaları arzu olunan nəticənin əldə olunması məqsədilə araşdırmalar və təcrübəyə əsaslanaraq müəyyən olunmuşdur.

İdmanda etik davranışa yalnız bu Qaydalar vasitəsilə deyil, bütün iştirakçıların etik davranış və rəftar nümayiş etdirmək üçün çalışdıqlarında, nail olmaq mümkündür. Klublar, nüməyəndəliklər ictimai standartlar və qanunazidd davranışlar barəsində tədbirlərin görülməsi üçün hüquqi və mənəvi məsuliyyət daşıyırlar.


MADDƏ 4. HÖRMƏT VƏ LƏYAQƏT

Milli səviyyədə kapoeyra idman növünə aid bütün fəaliyyətlərdə insan haqları və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıdır. İrq, dəri rəngi, cinsiyyət, cinsi orientasiya, dil, din, siyasi və ya digər baxışlar, milli və ya sosial mənşə, mülkiyyət, fiziki və ya əqli imkanların məhdud olması, fiziki xüsusiyyətlər və ya statusa aid diskriminasiyalar daxil olmaqla, istənilən növ ayrıseçkilik qadağandır. Dopinqdən istifadə bütün səviyyələrdə tamamilə qadağandır. Ümumdünya Kapoeyra Federasiyası (WCF), Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) və Olimpiya Hərəkatının Anti-dopinq Qaydaları, həmçinin Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) “Yarış

Nəticələrinə Müdaxilənin Qarşısı Alınmasına Dair” Qaydalarının bütün bəndlərinə dürüst şəkildə əməl olunmalıdır. Cinsi təqib, cinsi təhqir, fiziki təhqir, psixoloji təhqir və etinasızlıq daxil olmaqla, istənilən növ zorakılığa yol verilməməlidir və belə hallar ifşa olunmalıdır.


MADDƏ 5. DÜRÜSTLÜK

“İştirakçılardan” fəaliyyətləri zamanı düzgün davranış və rəftar nümayiş etdirmək, hazırki Qaydalarda göstərilən davranış qaydalarına və prinsiplərə riayət etmək, aid olduqları təşkilat və AKF-nin əməkdaşlıq etdiyi bütün digər təşkilatlar arasında yaranmış hər hansı bir maraq

toqquşması haqda AKF-yə məlumat vermək tələb olunur. “Maraq toqquşması” dedikdə, bir işdə şəxsi maraq və vəzifə arasında ziddiyyətin olduğu bir vəziyyət başa düşülür.

İştirakçılar öz vəzifələrini böyük səy və diqqətlə yerinə yetirməlidirlər. Onlar hər hansı yalnış bəyanat verməkdən çəkinməli, ləyaqətlə və hörmətlə davranmalıdırlar. AKF-nin nüfuzuna təsir göstərə biləcək qərar verərkən və ümumiyyətlə işləri həyata keçirərkən ədalətli olmalıdırlar.

“İştirakçılar”, fəaliyyəti AKF-nin Nizamnaməsi və qaydalarına uyğun olmayan müəssisə və ya şəxslərlə əlaqə saxlamamalıdırlar. “İştirakçılara” təzyiq göstərmək və yaxud da AKF-də qəbul edilən qərarların istiqamətinə təsir göstərməyə icazə verilmir. Onlar xüsusilə hakimlərin işinə və çıxışların qiymətləndirilməsinə təsir göstərmə məqsədi güdən hər hansı əməkdaşlıqdan çəkinməlidirlər.

MADDƏ 6. ŞƏXSİ MARAQ

İştirakçılar şəxsi maraqları olan hər hansı bir məsələ ilə əlaqədar olaraq güzəştli rəftar gözləyə və ya istəyə bilməzlər.

İctimaiyyətə açıq olmayan məlumatlara sahib olan iştirakçılar bu məlumatları özləri və ya başqa bir şəxs və ya təşkilat üçün hər hansı bir üstünlük əldə etmək üçün istifadə etməməlidirlər.


MADDƏ 7. ETİMAD OLUNAN ŞƏXSLƏR

İştirakçılar göstərilən etimad və etibardan, tutduğu vəzifənin səlahiyyətlərindən və nüfuzundan sui-istifadə etməməlidirlər. Onlar nümunəvi davranış və rəftarın müvafiq standartlarını nümayiş etdirməlidirlər.


MADDƏ 8. QƏRƏZLİ VƏ ƏSASSIZ ŞİKAYƏT VƏ İDDİALAR

Qərəzli və əsassız iddia və ya şikayətlər dedikdə, AKF-yə verilən və şikayət etdiyi şəxsə zərər, pislik və ya narahatlıq gətirmək üçün edilən hər hansı iştirakçı ilə əlaqədar şikayət və ya iddia nəzərdə tutulur.

Qərəzli və əsassız şikayət etmək AKF-nin dəyərlərinin dürüstlüyünə ziddir və bu Qaydaların ciddi

pozuntusu hesab olunur.


MADDƏ 9. MALİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ

“İştirakçılar” televiziya, sponsorlar, tərəfdaşlar və kapoeyra fəaliyyətlərini dəstəkləyənlərin töhfəsinin kapoeyra idman növünün inkişafı üçün vacib olduğunu dərk edir. Bütün dəstək göstərənlər və tərəfdaşlar AKF-nin Nizamnaməsi və qaydalarına və hazırki Etika Qaydalarına riayət etməlidirlər. “İştirakçılar” AKF-nin müstəsna məsuliyyət və səlahiyyəti olan rəsmi

yarışlarının / tədbirlərinin təşkilinə müdaxilə etməməli və ya maneə törətməməlidirlər.

“İştirakçılar” müvafiq təlimatlar, AKF-nin Nizamnaməsi və Qaydaları, AKF-nin Ümumi Yığıncaq və İcra Komitəsinin müvafiq qərarlarına riayət etməlidirlər. Onlar, hər hansı üçüncü şəxs tərəfindən AKF-nin Nizamnaməsi və Qaydalarına uyğun olmayan maliyyə mənfəəti və ya siyasi təsir əldə etmək məqsədilə edilmiş təkliflərdən imtina etməli və hər hansı üçüncü tərəfə bu cür təkliflərlə yanaşmaqdan çəkinməlidirlər.

AKF-nin rəsmi yarışları / tədbirlərinin təşkili və ya tanıdığı yarış və tədbirlərin təşkili və / və ya AKF-yə aid hər hansı bir fəaliyyət zamanı “İştirakçıların” birbaşa və ya dolayı yol ilə hər hansı mükafat, komissiya, mənfəət, qeyri-leqal gəlirin əldə olunmasını tələb, qəbul və ya təklif etmələri qəti qadağandır.

“İştirakçılar” tərəfindən dostluq və ya təqdir əlaməti olaraq hədiyyə verilə və ya qəbul edilə bilər. Hakimlərə və yarışların nəticələrinə təsir edə biləcək digər səlahiyyətli şəxslərə hədiyyələrin verilməsi qəti qadağandır.


MADDƏ 10. MƏLUMATIN PAYLAŞILMASI, KOMMUNİKASİYA

İştirakçılar sosial media vasitələrindən (facebook, instagram, twitter və s.) istifadə edərkən

aşağıdakı davranış qaydalarına riayət etməlidirlər:

MADDƏ 13. AYRI-AYRI ŞƏXSLƏRƏ AİD DAVRANIŞ QAYDALARININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

  1. İdmançılara aid Davranış Qaydalarının əsas prinsipləri


   İdmançılara aid Davranış Qaydalarının əsas prinsipləri aşağıdakılardır;

   • - AKF-nin Nizamnaməsi, WCF-in və digər mühüm qurumların kapoeyra idman növünə aid bütün mövcud qüvvədə olan qayda və normalarını dərk etməli və onlara riayət etməlidirlər;

   • AKF-nin üzvlük anketi sənədi əsasında idmançı ilə bağlanmış müqavilənin müddəalarına əməl etməlidirlər;

   • Spirtli içki, narkotik, psixotrop maddələr və Beynəlxalq Anti-Dopinq Agentliyi tərəfindən qadağan olunmuş digər maddələrin və üsulların istifadəsindən çəkinməlidirlər. BOK, BGF, AMADA, Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) və ya AKF tərəfindən təşkil olunan dopinq testlərinin götürülməsi ilə bağlı qaydalara riayət etməlidirlər;

   • Məşqçi və digər rəsmi şəxslərlə ciddi surətdə müvafiq peşəkar münasibətləri qoruyub

    saxlamalıdırlar;

   • Narazılıq və narahatlıqları olduqda, valideyn, məşqçi və digər rəsmi şəxslərə bu haqda məlumat verməyə şüurlu şəkildə cəhd göstərməlidirlər;

   • Digər şəxslərlə münasibətdə hörmətlə və peşəkarcasına davranmalı və ünsiyyət

    qurmalıdırlar. Sosial media vasitələrindən digər şəxslərin təhqir olunması və ya idmanın

    nüfuzuna xələl gətirəcək tərzdə sui-istifadə etməməlidirlər;

   • Kapoeyra növü üzrə yarışlarda hakim və ya digər rəsmi şəxslərin qərarlarına ehtiramla yanaşmalıdırlar. Şikayət, fikir ayrılıqları və ya münaqişələr haqda məlumat AKF rəhbərliyinə müvafiq qaydada çatdırılmalıdır;

  2. Məşqçilərə aid Davranış Qaydalarının əsas prinsipləri

   • AKF-nin Nizamnaməsi, WCF-in və digər mühüm qurumların kapoeyra idman növünə aid bütün mövcud qüvvədə olan qayda və normalarını dərk etməli və onlara riayət etməlidirlər;

   • “İştirakçıların” hazırki və uzun müddətli sağlamlığı, təhlükəsizliyi və rifahını hər şeydən üstün tutmalıdırlar;

   • “İştirakçıların” zədələnmə təhlükəsini azaltmalı və onların ümumi inkişafına böyük əhəmiyyət verməlidirlər;

   • Hər bir idmançının valideyn və / və ya qanuni nümayəndəsinə məlumat verilmiş, onun yaş və bacarıq səviyyəsinə uyğun olan əvvəlcədən planlaşdırılmış məşq proqramına əməl etməsini təmin etməlidirlər;

   • İdmançı, valideyn və / və ya rəsmi şəxslərlə peşəkar münasibət hədlərini ciddi surətdə qoruyub saxlamalıdırlar. Yarış zamanı valideynlərin idmançı, məşqçi və ya hakimlə ünsiyyət qurmasının qadağan olduğunu dərk etməli və bunun qarşısını almalıdırlar;

   • İdmançıların bildirdikləri narahatlıqlara diqqətlə qulaq asmalı və məsələnin həll olunması üçün bununla bağlı sonrakı əlavə tədbirləri nəzarətdə saxlamalıdırlar;

   • Keyfiyyətli xidmət göstərməli və işlərini bilmə bacarığını nümayiş etdirməklə peşəkarcasına davranmalı və işlərinə ehtiyatla yanaşmalıdırlar. İxtisas və məşqçi təcrübələrini təhrif etməməlidirlər;

   • Məşq şəraitinin təhlükəsiz olduğunu dəyərləndirməlidirlər;

   • Zədənin aradan qaldırılması və məşqə qayıtmaq məsələlərində ehtiyatlı olmaq

    öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər;

   • idmançının digər idmançı ilə hər hansı bir fiziki təmasının məşq prosesinin vəziyyətə uyğun olması və idmançıların bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və / və ya təhlükəsizliyi üçün vacib olmasına əmin olmalıdırlar;

   • İstedad, inkişaf mərhələsi və məqsədlərə müvafiq olaraq, hər bir idmançıya maksimum potensialına çatmağa köməklik göstərməlidirlər;

   • Hər bir idmançıyla şəxsiyyət kimi davranmalı və onları müvəffəqiyyətə hazırlamalıdırlar;

   • AKF-nin “Məşqçilərin peşəkar hazırlığı üzrə tədris proqramına dair” Qaydalarına uyğun olaraq müvafiq ixtisasa yiyələnməli və onu təsdiq etməlidirlər. Məşq prosesini daim dəyişən müasir məşqçilik təcrübəsinə uyğun aparmalıdırlar;

   • Hər hansı bir yarış qaydalarına zidd olaraq idmançıya ədalətsiz yolla üstünlük əldə etməsi ilə bağlı tövsiyyə verməməlidirlər;

   • İdmançıların böyük idman karyeralarını bitirdikdən sonra idmanda digər fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün mövcud imkanları dəstəkləməlidirlər.

  3. Hakimlərə aid Davranış Qaydalarının əsas prinsipləri

   • AKF-nin Nizamnaməsi, WCF-in və digər mühüm qurumların kapoeyra idman növünə aid bütün mövcud qüvvədə olan qayda və normalarını dərk etməli və onlara riayət etməlidirlər;

   • İdmançıların təhlükəsizliyinin təmin olunmasında hər zaman ehtiyatlı olmaq öhdəliyini hər

    şeydən üstün tutmalıdırlar;

   • Onlara həvalə edilən vəzifəni müvafiq geyimdə icra etmək üçün hazır olmalı və bütün öhdəlikləri peşəkarcasına, səriştə, effektivlik və son dərəcə dəqiqliklə yerinə yetirməlidirlər;

   • Yarış vaxtı hakimlik masasının arxasında əyləşərkən mobil telefonun heç bir funksiyasından (danışmaq, yazışmaq, şəkil çəkmək və s.) istifadə etməməlidirlər;

   • Bütün çıxışların dəyərləndirilməsində ədalət, qərəzsizlik və peşəkarlıq nümayiş

    etdirməlidirlər. Emosiyalara qapanmamalı, peşəkarcasına davranmalıdırlar;

   • Digər rəsmi şəxslərlə və yarış təşkilatçıları ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olmalı və onların hər hansı bir xüsusi tələblərinə əməl etməlidirlər;

   • Vaxtlı-vaxtında tələb olunan hesabat və dəyərləndirmələri təqdim etməlidirlər.


  4. Rəsmi şəxslərə aid Davranış Qaydalarının əsas prinsipləri

   • Tələb olunduqda, müvafiq vaxtda konstruktiv surətdə məlumatın ötürülməsi və cavabın

    verilməsini təmin etməlidirlər;

   • Yarışların təşkili və gedişatı, hakimlik və digər vacib məsələlərlə bağlı qərarların qəbul edilməsində qərəzsiz olmalı və öz vəzifələrindən sui-istifadə etməməlidirlər;

-Yarışlar zamanı bütün mübahisəli məsələlərin kapoeyraçıların xeyrinə həll olunmasına çalışmalıdırlar.


MADDƏ 14. Hakim, idmançı və məşqçilərin andı Hakim andı

“Bütün hakimlər və rəsmi şəxslər adından söz verirəm ki, AKF-nin rəsmi yarışları və ya federasiyanın tanıdığı turnirlərdə vəzifəmizi qərəzsiz, yarışları tənzimləyən qaydalara riayət və əməl edərək, əsl idmançı ruhuna sadiq tərzdə yerinə yetirəcəyik.”

İdmançı andı

“Bütün kapoeyraçılar adından söz verirəm ki, AKF-nin rəsmi yarışları və ya federasiyanın

tanıdığı turnirlərdə qərəzsiz, yarışları tənzimləyən qaydalara riayət və əməl etməklə, idmanın inkişafı və idmançının şərəfi naminə özümüzü dopinqsiz və narkotiksiz idmana həsr edərək, əsl idmançı ruhuna sadiq tərzdə iştirak edəcəyik.”

Məşqçi andı

“Bütün məşqçi və idmançıları əhatə edən digər şəxslər adından söz verirəm ki, Olimpizmin əsas prinsiplərinə müvafiq olaraq, özümüzü əsl idmançı ruhu və əxlaqına sadiq qalınması və onların qorunub saxlanmasına həsr edəcəyik. Biz özümüzü kapoeyraçılara ədalətli oyun, dopinqsiz və narkotiksiz idman prinsiplərinə sadiq olmağı öyrətməyə və AKF-nin rəsmi yarışları və ya federasiyanın tanıdığı turnirləri tənzimləyən qaydalarına əməl edilməsinə həsr edəcəyik.”

MADDƏ 15. QAYDA POZUNTULARI

“İştirakçılar” Etika qaydalarının pozulması halları barədə AKF-nin Baş katibini yazılı surətdə məlumatlandırmalıdırlar. Hazırki Etika Qaydalarının pozulması halları AKF-nin Baş katibinin təyin etdiyi məsul şəxs tərəfindən ilkin olaraq araşdırılmalı, lazım olduqda isə işə baxılması üçün AKF əsasnaməsinin İntizam qaydalarına əsasən idarə heyəti üzvlərinin iclaslarında məsələ gündəmə gətirilib və tədbir görülməlidir.


MADDƏ 16. MÜNASİBƏTLƏR VƏ MƏXFİLİK

“İştirakçılar” bütün qaydalara və normalara riayət edərək , qurduqları bütün münasibətlərin və gördükləri bütün işlərin sağlam ab-havada həyata keçməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

“İştirakçılar” paylaşdıqları məlumatların məxfilik qaydalarını pozmamalıdırlar. Hər hansı bir məlumatın ötürülməsi onlara heç bir şəxsi mənfəət və ya xeyir verməməli və hər hansı bir şəxsin və ya təşkilatın nüfuzuna xələl gətirmək məqsədilə istifadə olunmamalıdır.

MADDƏ 17. YEKUN MÜDDƏALAR

Hazırki etikaq qaydaları AKF-nin Nizamnaməsi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsaslanır. Hazırki Etika Qaydaları 2023-cü ilin 1 sentyabr tarixindən qüvvəyə minir. Hazırki Qaydalara əlavə və dəyişikliklər yalnız AKF-nin idarə heyətinin qərarı əsasında oluna bilər.